Budget 2020 – Med ansvar för hela Motalas framtid

Alliansen i Motala har som mål att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus.

Utbildning, omsorg och annan service till kommuninvånarna ska leva upp till höga kvalitetskrav. Hela kommunen ska inkluderas när vi pratar om Motala kommun. Oavsett om du är bosatt i tätort eller på landsbygd ska du ha tillgång till god kommunal service. Var du än befinner dig i livet ska du vara trygg med att kommunens verksamheter håller hög kvalitet. Motala ska vara den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden.

För att Motala även i fortsättningen ska vara en tillväxtkommun och främja hållbar utveckling, måste vi också attrahera människor från regionen och övriga landet. När fler flyttar till kommunen krävs kommunal service med hög kvalitet. Skatteunderlaget ökar dessvärre inte i takt med invånarantalet. För att klara av framtidens investeringar och ökade driftkostnader krävs återhållsamhet, nytänkande och externa krafter som kan bidra med kunskap och kapital i samhällsbygget. Vi måste våga arbeta på nya sätt. Alliansen ska använda skattepengar med ansvar och Motala kommuns invånare ska få ut bästa möjliga service ur varje skattekrona. Mål-och resursplanen (MoR) är det styrdokument som används för att styra kommunens resurser till alla de olika verksamheter som kommunen bedriver.

Alliansen vidhåller att Motala kommun ska ha ett budgeterat resultat på minst 2,5 % av skatteintäkter och utjämning. Resultatet och avskrivningarna blir det investeringsutrymme som årligen finns tillgängligt. Ett resultat över 2,5% säkerställer att kommunens lånebehov minskar i samband med de investeringar som behöver göras under denna och kommande mandatperiod. Samtidigt minskar kommunens sårbarhet för förändringar i form av exempelvis minskade statsbidrag. Detta är att ta ansvar för Motala kommuns ekonomi så vi kan säkerställa vår gemensamma framtida välfärd.

För att lyckas med utvecklingsarbetet i Motala kommun är det viktigt att ha en gemensam målbild och att alla verksamheter styr efter samma mål och visioner. För mandatperioden som sträcker sig fram till 2022 har ett nytt lokalt utvecklingsprogram (LUP) tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. LUP är ett viktigt dokument och redskap för att få en tydlig koppling mellan den lokala politik som Motalaborna röstade fram i september 2018 och den verksamhet som bedrivs av och i Motala kommun.

För att LUP ska få en tydlig genomslagskraft i kommunens verksamhet har mål-och resursplanen tydligt kopplats till de fyra politiskt prioriterade områdena som tagits fram, nämligen; en sund ekonomi, tillväxt i hela Motala, det goda livet och ett sammanhållet Motala. Kopplat till varje prioriterat område finns ett antal resultatmål och i MoR beskriver vi vilka satsningar Alliansen planerar att genomföra inom respektive område.

> Mål och Resursplan (MoR) 2020 (pdf)

Alliansen Motala
Kåre Friberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Jan Arvidsson (C), gruppledare
Kenneth Söderman (L), gruppledare
Erik Forslund (KD), gruppledare

Bildningsnämndens ordförande ger sin syn på Hallen

Sedan 2010 har kommunen drivit ungdomsgården Hallen. Tanken med verksamheten var att det skulle bli en samlingsplats för alla kommunens ungdomar i åldern 16-20 år. Så blev det tyvärr inte. Idag ser vi att de ungdomar som kommer till Hallens öppna verksamhet är nästan uteslutande av utländsk härkomst. Givetvis är det bra att den målgruppen […]

Öppet hus med Alliansen Motala – Social

Öppenhet, insyn och stärkt demokrati var en av Alliansens viktigaste valfrågor. Era synpunkter, åsikter och tankar är viktiga för oss. Vi tar gärna emot era synpunkter och tankar kring hur vi ska utveckla Motala kommun den kommande mandatperioden! Med jämna mellanrum kommer vi därför bjuda in allmänheten till Öppet hus – där ni ges möjlighet […]

Öppet hus med Alliansen Motala – Bildning

Öppenhet, insyn och stärkt demokrati var en av Alliansens viktigaste valfrågor. Era synpunkter, åsikter och tankar är viktiga för oss. Vi tar gärna emot era synpunkter och tankar kring hur vi ska utveckla Motala kommun den kommande mandatperioden! Med jämna mellanrum kommer vi därför bjuda in allmänheten till Öppet hus – där ni ges möjlighet […]

Alliansen Motala bjuder in till möte om Godegårds skola

Onsdagen den 6/2 bjuder Alliansen Motala tillsammans med Godegårds bygderåd in till ett möte med föräldrar och intresserade för att diskutera och informera om arbetet med att återöppna skolan. Förutom företrädare från Alliansen Motala, deltar Anders Bengtson, Tillväxtstrateg, Motala kommun, på mötet. När: Onsdagen den 6/2 Tid: 18:30 Var: Salemkyrkan, Godegård Alliansen Motala hoppas att […]