Årsredovisning 2020 är klubbad – Nu blickar vi mot framtiden

Det gångna året har varit ett omtumlande år för de kommunala verksamheterna p g a pandemin. Det är många som har kämpat och slitit för att kommunen skall fungera under året och vi riktar ett stort tack till all personal som har gjort detta möjligt.
Kommunens verksamhet blir inte bättre än de medarbetare som möjliggör arbetet och vi vet att många har haft ett utmanande år under 2020. Trots detta har omställningsarbetet kunna fortgå som inleddes direkt vid Alliansens i Motalas tillträdde. Omställningen ska leda till att arbetet effektiviseras och nya kompetenser anställs. Detta för att våra medborgare ska få ut så mycket som möjligt av kommunalskatten. Att omställningsarbetet fortgår är oerhört viktigt för att möta stora ekonomiska utmaningar framöver.

Här följer några axplock från Motala kommuns årsredovisning för 2020
Inom kommunstyrelsens område har samråd skett under året om den nya översiktsplanen, som ska ange inriktningen för kommunens utveckling fram till 2040. Planerna för ett nytt idrottscenter vid rv 50-området inleddes under året, där uppförandet av nya ishallar har högsta prioritet. En ny tjänst har tillsatts för att ytterligare öka kommunens digitaliseringsarbete och bredbandsutbyggnaden på landsbygden – en förutsättning för att hela Motala ska kunna leva. Genom en avsiktsförklaring mellan Motala kommun, Serneke Bygg AB och AB Wettern har en grund lagts för ett fortsatt stadsutvecklingsarbete längs Göta kanal.

Inom bildningsförvaltningen har ett intensivt utvecklingsarbete skett. Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats och omfattar nu alla verksamheter. I förskolan genomförs organisationsförändringar för att nå målen om mindre barngrupper. Enheten Arbetsmarknad och Integration har tillförts mer resurser med inriktning mot ökad egenförsörjning och meningsfull sysselsättning.

På socialnämndens område har året präglats mycket av covid-19. Tack vare ett strukturerat och idogt arbete har skyddsutrustning inte saknats någon gång. Det nya äldreboendet Nämndemansgatan med 54 platser öppnades i slutet av året – det första på 10 år. Digital nyckelhantering för hemtjänsten och hemsjukvården har införts. Ett annat arbetssätt när det gäller ekonomiskt bistånd har inneburit att riktade insatser har gjorts för att få ut fler grupper i egenförsörjning. Detta har gjorts tillsammans med arbetsmarknadsenheten.

Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat mycket med digitaliserings- och utvecklingsfrågor, som t ex digital samhällsbyggnadsprocess, digitala detaljplaner, digital rådgivning om bygglov, e-tjänster på hemsidan, mm. Många detaljplaner har och håller på att tas fram, vilket ger goda förutsättningar för ett kraftigt ökat bostadsbyggande under de kommande åren och tex är nybyggnationen på Motalas södra strand redan igång. Räddningstjänsten har fått nya ändamålsenliga lokaler i Borensberg.

Tekniska servicenämnden startade vid årsskiftet ett gemensamt kundcenter med målsättningen att vara ”En väg in” för såväl interna och externa kundkontakter. Nämnden har bl a reinvesterat för 15 miljoner kronor i beläggningsunderhåll av gator och gång- och cykelvägar. Det är en fördubbling mot förra mandatperioden och jämför man med 2019 har nästan dubbelt så många gator och över 6 gånger så många cykelvägar fått ny beläggning under 2020.

VA-verksamheten har en fortsatt hög förnyelsetakt av ledningsnätet där insatser har gjorts bl a på Östermalmsgatan och i Varamobaden.

Överförmyndarnämndens kansli arbetar aktivt med bemötande, attityder och andra serviceinriktade värden. Detta har resulterat i utmärkelserna Årets medarbetarinnovation och även pris för hälsobefrämjande aktiviteter har erhållits.

Motala kommun kan redovisa ett resultat på ca 65 miljoner kronor. Det är viktigt att kunna redovisa ett gott ekonomiskt resultat för att finansiera kommande investeringar. För andra året i rad har kommunen inte behövt ta nya lån, däremot har vi kunnat amortera av på kommunens låneskuld. Med det förändringsarbete som pågår står kommunen väl rustad inför framtidens utmaningar.

Åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd

Kommunens krisledningsstab sammanträder under förmiddagen. Följande beslut har tagits: Stängning av anläggningar Bibliotek, simhall och museer i Motala kommun stängs med omedelbar verkan, från den 30 oktober till och med den 19 november. Beslutet gäller den breda allmänheten. Föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare får fortsätta att bedrivas. Det gäller även skolans […]

Många nya bostäder på gång i Motala

Motala kommun befinner sig i en tillväxtfas där det finns stora behov av fler bostäder, ett faktum som just nu hindrar inflyttning till vår kommun. Därför har Alliansen, sedan vi tillträdde tagit ett krafttag på detta område och har initierat många processer som främjar byggandet. Det här arbetet börjar nu visa resultat och vi ser […]

Alliansen satsar på Borensberg!

Vi presenterar kommunens budget för 2021, med plan till 2023, i Borensberg. Budgeten för 2021-2023 är full med satsningar på Borensberg med närområde. Vi hade helst bjudit in alla i Borensberg att vara med denna måndag, men Coronasituationen gör det tyvärr inte möjligt. Vi kommer därför att sända från Glasbruket i Borensberg från 17:00 måndag […]