Okategoriserade

Nystart Motalas budgetförslag för 2010

Samarbetspartierna inom Nystart Motala, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och SPI, lägger fram en gemensam budget.

Visionen för Motala är att ”Motala ska vara en attraktiv och innovativ del i Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka”
Vi förverkligar visionen genom olika strategier och de gemensamma inriktningsmål som vi prioriterar inom planperioden; kund/medborgare, service, personal, miljö och ekonomi.

Vi tar;

– Ansvar för jobben
– Ansvar för välfärden
– Ansvar för miljön
– Ansvar för ekonomin

1. Motala kommun ska skapa möjligheter att ta tillvara kreativitet i en inbjudande omgivning där alla är välkomna.
– prioritera planarbete kring att skapa attraktiva tomter för boende och näringsliv där vi utnyttjar av vårt sjönära läge för boendemiljöer och fritid
– locka hit nya invånare och företag genom marknadsföring, mål 1000 nya jobb
– sköta fastigheter, gator och gång- och cykelbanor genom fortlöpande underhåll och trygghetsskapande åtgärder
– skapa attraktiva miljöer genom blomsterutsmyckning och god skötsel av grönytor
– fortsätta att utveckla infrastrukturen på både kollektiva lösningar, väg, järnväg och informationsområdet
– utveckla miljöer kring Varamobaden, Gamla Motala Verkstad, Centrummiljön och Borensberg genom särskilda satsningar för näringsverksamhet och fritid
– välkomna nya invånare
– fortsätta att utveckla tillgängligheten av kultur och fritidsaktiviteter med prioritering av barn och ungdom
– utveckla musikskolan till en kulturskola med flera konstnärliga uttrycksformer
– vårda kulturarvet och museerna
– öka tillgängligheten för alla i den fysiska miljön i Varamoprojektet prioriteras i första hand utveckling av boardwalk och undersökning av båthamn
– fortsätta utveckla Campus Motala som ett paraply för det livslånga lärande där eftergymnasial utbildning erbjuds med både praktisk och teoretisk inriktning
– erbjuda en kreativ mötesplats för utveckling av framtida företag och företagare
– håll Motala rent-kampanj genomförs
– stödja och uppmuntra anhöriga som vårdar närstående
– förbättra barn och ungas möjlighet till delaktighet

2. Motala kommun ska i dialog med invånare, företag och besökare ge en god och effektiv service.
– stärka den kommunala servicens och tillståndsgivningens kvalitet genom servicemål
– möta kommuninnevånarnas efterfrågan på barnomsorg
– prioritera lärandet genom arbetsglädje och trygghet i skolan
– öka kontakter mellan skola och näringsliv
– föra in entreprenörskapet i hela skoltiden
– möta efterfrågan på vägledning för ett livslångt lärande i Vägval Motala
– fortsätta att effektivisera den kommunala verksamheten genom ett bättre nyttjande av befintliga resurser
– granska i vilken utsträckning kommunen konkurrerar med privata företag
– se över regelverk, tillgänglighet i den kommunala verksamheten
– mäta hur kommunens servicenivå uppfattas
– fortsätt prioritera service och bemötande i kommunens verksamhet
– verka för att erbjuda boendeformer för alla åldrar och behov
– öka det egna valet av boende utan myndighetsbeslut
– göra det lätt att få information och göra bra val av service
– öka valmöjligheten genom vårdnadsbidrag
– utveckla missbruksvården
– samordnad fastighetsförvaltning
– genomföra medborgardialoger kring framtida utvecklingsplaner
– införa val inom äldreomsorg, hemtjänst och handikappsomsorg
– driva familjehus för att erbjuda stöd under barnens uppväxt

3. Motala kommun ska erbjuda en arbetsplats där kompetens och kreativitet tas tillvara.
– fortsätta att satsa på personalbefrämjande åtgärder med målsättning att minska sjukfrånvaron
– ge medarbetarna en individuell kompetensutvecklingsplan som inkluderar kompetenshöjande utbildning
– satsa på utbildning inom bristyrken för att bibehålla den interna kompetensen
– i samråd med övriga näringslivet besöka högskolor och ta emot praktikanter för att underlätta rekrytering av framtida medarbetare
– genomföra särskilda utbildningsinsatser inom ramen för ledarutvecklingen angående diskriminering, mångfald och klimatfrågor

4. Motala kommun ska i sin verksamhet och genom sina beslut sträva efter ett hållbart samhälle. Verksamheten ska styras i en riktning som bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen med ett särskilt fokus på en begränsad klimatpåverkan.
– förbättra kollektivtrafiken genom anslutning till pendeltågssystemet, öka standard på vägnät, införa biogasdrift av kollektivtrafiken och kommunens egen fordonspark
– anpassa den kommunala verksamheten vad gäller transporter, uppvärmning av fastigheter, upphandling och utveckling av den fysiska miljön ur ett hållbarhetsperspektiv
– skapa en effektivare och miljövänligare sophantering
– i samråd med invånare och näringsliv öka kunskapen och göra gemensamma satsningar ur ett hållbarhetsperspektiv
– skapar fler arbetstillfällen i Motala kommun tillsammans med näringsliv och andra aktörer
– stödja och utveckla det förebyggande arbetet för att skapa en bättre folkhälsa och minska utanförskapet

5. Kommunens ekonomi ska utformas så att varje generation själv bär kostnaderna för den service som konsumeras. Resultatet ska vara tillräckligt stort så att nästkommande generation garanteras motsvarande servicenivå samt att det finns förutsättningar för expansion och utveckling.
– avsättning till betalning av ansvarsförbindelsens pensioner görs
– investeringar i projekt som skapar lägre driftskostnader prioriteras
– underhåller anläggningar i fastigheter, gator och gång- och cykelbanor

Resultatbudget_2010_nystart