FP:s förslag för ett ökat bostadsbyggande

MVT Debattartikel
Svar till ”Tillväxt och bostadsbyggande” i MVT 27 juni.

Ett antal bankchefer, fastighetsägare, fastighetsmäklare och husleverantörer i Motala har ställt ett antal frågor till politiken i Motala med anledning av en debattartikel signerad kommunalrådet Camilla Egberth (S) och ordföranden i Bostadsstiftelsen Platen Maj Karlsson (S). Här kommer Folkpartiets svar.

Vi i FP och Allians för Motala har under hela denna mandatperiod påtalat behovet av mer personella resurser till stadsbyggnadskontoret för att få fram fler detaljplaner. Vi har i vår alternativa budget finansierat för ytterligare två planarkitekter. Detta har majoriteten dock motsatt sig. Att i högre utsträckning utnyttja modern teknik i form av GIS har vi också efterlyst. Där har dock det börjat gå åt rätt håll, men det hade naturligtvis varit bra om även majoriteten hade visat ett större intresse så att detta hade skett tidigare.

Sedan två år tillbaka finns ett lagkrav att ge en garantitid för bygglov och den uppfyller kommunen. Däremot ges ingen garantitid för detaljplaner och det är svårare att ge. Däremot skulle man kunna få fram detaljplaner snabbare och ge klarare besked om dess färdigställande om stadsbyggnadskontoret hade mer resurser och använde modern teknik fullt ut.

Redan 1999 började Folkpartiet arbeta för att utveckla Södra stranden. Det mycket centrala läget vid Motalaviken skulle kunna rymma såväl bostäder som arbetsplatser för tjänsteföretag. Under förra mandatperioden påbörjade därför dåvarande majoriteten i kommunen ett detaljplaneprogram för området. Arbetet avstannade dock i början av denna mandatperiod på grund av resursbrist och ointresse från majoriteten sida.

I översiktsplanen från 2006 anges att kvarteret Linden är lämpligt för bostäder. Enligt detaljplaneförslaget som nu har tagits fram, har majoriteten beslutat att ta bort möjligheten att bygga bostäder i kvarteret, i strid mot översiktsplanen. Det ger inga bra signaler till presumtiva byggföretag när vi vet av erfarenheter från andra orter att bostäder och verksamheter blir allt mer attraktivt i stationsnära lägen.

Färdiga detaljplaner efterlyses. För villor finns färdiga detaljplaner på flera platser i kommunen, bland annat i Bråstorp, Tegelviken, Södra Freberga och i Borensberg. Dock är det dåligt i småorterna. Färdiga detaljplaner för hyreshus finns bland annat i Bråstorp, kvarteret Telegrafen och i Gamla stan. Markanvisning är på gång i kvarteret Munken, det vill säga där Vätterliden låg. Eftersom ni ställer frågan om färdiga planer, kan det tyda på att kommunen inte har kommunicerat ut det ordentligt. Om cirka ett år finns förhoppningsvis det också en färdig detaljplan för hyreshus på Dragkampsängen i Borensberg. Den detaljplanen hade dock varit klar sedan länge om stadsbyggnadskontoret hade haft mer resurser.

Alliansen Motala
Kjell Fransson (FP)
Gruppledare

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/?articleid=9948266