Motion: Ang. motionsredovisning

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Det ska inte finnas någon motion som inte är besvarad inom ett år.

I syfte att ge fullmäktige möjlighet till insyn i hur motioner hanteras finns det även bestämmelser i kommunallagen om att kommunfullmäktige ska informeras om vilka beslut som fattas med anledning av förslagen. Då motioner är ett medel för att föra fram sina åsikter bör väckta motioner vara enkelt tillgängliga för såväl allmänhet som politiker. Även fullmäktiges beslut och motiveringar till besluten är av stort intresse. Därför är det ett rimligt krav att väckta motioner läggs in i kronologisk ordning på kommunens hemsida och att även fullmäktiges beslut läggs in tillsammans med motionen. Redovisning av beredningen och vad man har kommit fram till ska ske löpande på kommunens hemsida. Denna redovisning ska omfatta samtliga motioner som väcks eller väckts under mandatperioden.

En redovisning av vad som har kommit fram vid beredningen är viktig ur ett demokratiskt synsätt och en service till medborgarna. Detta kan redovisas på ett öppet och tydligt sätt genom att man tillgodoser möjligheten till insyn. Ett sätt är att specifikt redovisa dessa motioner och medborgarförslag som exempelvis Mjölby och Norrtälje kommun gör och följa deras exempel.

http://www.norrtalje.se/Global/7%20kommun%20politik/m%C3%B6ten%20handlingar%20protokoll/M%C3%B6ten/Fullm%C3%A4ktige%2024%20februari%202014/18c%20redovisning.pdf

http://www.mjolby.se/download/18.242b55bd13ded9df9037aa/1366298831948
/10.redovisning+av+obesvarade+motioner+och+medborgarf%C3%B6rslag+mars+2013.pdf


Vi vill därför föreslå kommunfullmäktige att:

Motioner som inte är besvarade skall redovisas löpande på kommunens hemsida, även vad man har kommit fram till vid beredningen av dessa ska framgå tydligt.

 

Alliansen Motala

Kaveh Moazezz (M)
Kjell Fransson (FP)
Jan Arvidsson (C)
Nils-Ingvar Graan (KD)

20141001_motion_motionsredovisning