Valfrihet, mångfald och ny teknik effektiviserar kommunen

MVT InsändareSvar

Svar på Gunnar Johanssons insändare i MVT den 23 juli.
Gunnar Johansson sågar samtliga förslag som Allians för Motalas har föreslagit för att åter få kommunens ekonomin i balans. Vi föreslår bl a ett ökat fokus på effektiviseringar av den kommunala verksamheten.

Det innebär inte att kommunens anställda ska springa fortare, utan jobba smartare bland annat med hjälp av modern teknik, översyn av organisationen där det behövs och lägga ut fler verksamheter på entreprenad.

Några exempel. För att utveckla kommunen behövs många nya detaljplaner tas fram. Vi skulle få fram fler detaljplaner med en digital planprocess. Lämpliga delar av kommunens IT-verksamhet skulle kunna läggas ut på entreprenad för att möta de allt större behoven från de kommunala verksamheterna. Genom Ruttoptimering inom hemtjänsten i full skala skulle personalens tid hos brukarna kunna öka väsentligt till samma eller lägre kostnad än idag.

Om kommunen lägger större belopp på att underhålla våra nedslitna gator, så skulle vi slippa att lägga 2 miljoner kronor per år i potthålslagningar, som kommunen gör idag. Det är också en form av effektivisering av användningen av kommunala medel.

Vi har också föreslagit försäljningar av kommunala fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten som till exempel stugbyn, vandrarhemmet, sommarhemmet i S:t Anna, hyresfastigheter, sommarstugor och perifera skogsinnehav.

Kommunen slipper då underhåll och investeringar av dessa fastigheter och får in kapital vid försäljningen. Kapital som behövs för investeringar som t ex i Västerskolan och framtida nya äldreboenden.

Professorer i Stanford och London School of Economics har intervjuat 1800 rektorer i ett stort antal länder som ett led i ett större forskningsprojekt. Studien visar att friskolor generellt har bättre ledning än kommunala skolor. Detta är inte oväsentligt då studien visar att en bra ledning förklarar skolors framgång bättre än andra faktorer, som till exempel klasstorlek. Däremot ska vi inte anlita friskolor som inte uppfyller skollagen, lagar och förordningar eller skattar i utlandet.

Vi tror på valfrihet inom äldreomsorgen. Externa aktörer har ofta en tydlig ledning och styrning av verksamheten som innebär att de anställda inte sällan upplever att de får snabbare gehör för sina förslag än i den kommunala verksamheten. Det är positivt att kommunen har andra aktörer som man kan mäta sig emot, det utvecklar därmed även den kommunala äldreomsorgen. Mångfald är alltid utvecklande för såväl de enskilda aktörerna och medborgarna som för samhället i stort.

Jag avstår att bemöta alla de invektiv som Gunnar Johansson använder mot alla företeelser som inte passar in i ett socialistiskt samhälle. Det främjar inte saken att debattera på en sådan nivån.

Jag hade hoppats på en mer konstruktiv och utvecklande kritik av just Gunnar Johansson.

Alliansen Motala
Kjell Fransson (FP)
gruppledare

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/valfrihet-mangfald-och-ny-teknik-effektiviserar-kommunen-11369998.aspx