Motion: Att kommunen inför en personalförvaltning

Alliansen föreslår att kommunen snarast inför en personalförvaltning

Motala Kommun är den största arbetsgivaren i kommunen och saknar personalförvaltning.
Enligt en rapport som konsultföretaget KNOWIT 2013 gjorde framkom det tydligt i sammanfattningen, en rekommendation att centralisera löneadministrationen för de anställda i kommunen.

Den rapporten pekar på orsaker som är gemensamt med flera andra områden inom området personalförvaltning. En viktig parameter är tiden innan ett program eller ett beslut blir till verklighet och har uppnått de ställda målen och nått fullt ut i organisationen. Här är det för långt mellan ratt och hjul om man tar den bilden. En controllerfunktion med ekonomi och styrning som prioriterat område saknas. Det tar många gånger för lång tid innan hjulen reagerar på styrningen. En annan viktig parameter är att all personal behandlas och bemötts av kommunen som arbetsgivare på ett tydligt och på samma sätt i alla frågor som rör personalen på alla vara enheter i kommunen. De senaste åren visar tydligt att det behövs ett gemensamt grepp över personalfrågor som administration, organisation, ledning och styrning. Därför kräver vi i Alliansen att man inför en personalförvaltning för hela kommunen. Vi vill ta fram den bästa lösningen och jämföra med andra kommuner och organisationsmodeller för att få en optimal förvaltning. Detta innebär också att Personalnämnden får ett ökat ansvar och mandat.

Att lyfta en del av personalansvaret och lägga detta i en förvaltning frigör mer tid för våra chefer till den direkta verksamheten. Vi anser också att detta är ett bättre sätt att styra kommunens verksamhet, och ger bättre möjlighet att utveckla kommunen som arbetsgivare.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:
Kommunen inför en personalförvaltning

Alliansen Motala
Jan Gyllenhammar (KD)
2:e vice ordförande i Personalnämnden

Kaveh Moazzez (M)
gruppledare

Kjell Fransson (FP)
gruppledare

Jan Arvidsson (C)
gruppledare

Nils-Ingvar Graan (KD)
gruppledare

20150824_motion_personalforvaltning (pdf)