Okategoriserade

Framtidens Motala är här imorgon

Foto: Emma Brandt - 20150921_gruppbild_IMG_0195

Redan idag måste vi börja bygga för det som kommer.
Allianspartierna ser ett Motala där kärnverksamheterna
är de bästa i Sverige med anställda som trivs.
Vi ser också ett konkurrensutsatt Motala där personal
inom äldreomsorgen får välja sin arbetsgivare,
där ekonomin är i balans och där kvaliteten – inte
ideologi – alltid väger tyngst. De viktigaste frågorna
för framtiden är:

Valfrihet
Alliansen värnar om valfrihet inom både äldreomsorg
och skola och uppmuntrar privata initiativ. Vi är övertygade
om att kommunala och privata verksamheter
sporras av varandra att hela tiden bli bättre. Brukare,
elever och föräldrar får välja ett boende eller skola
som passar deras behov. Anställda inom skola och
omsorg får möjlighet att välja sin arbetsgivare. Vi vill
främja kvinnligt företagande genom att tillåta fler privata
alternativ inom den lagstadgade verksamheten.

Bättre förutsättningar för företagande och jobb
Alliansen tar ansvar för jobben i Motala. Vi vill marknadsföra
Motala så att fler väljer att flytta hit och driva
företag i Motala, förbättra kommunikationerna till
närliggande orter så att arbetsmarknadsområdet blir
ännu större och genom bättre och snabbare kommunal
service skapa de bästa förutsättningarna för
näringslivet.

Bostäder
Framtidens Motala kräver fler småhustomter, fler
hyresrätter och fler bostadsrätter. För att nå upp till
efterfrågan på olika bostäder måste resurser för
snabbare hantering av detaljplaner tillskapas. För att
leva upp till namnet Östergötlands Sjöstad måste vi
ha attraktiva småhustomter och lägenheter tillgängliga
i sjönära lägen och det måste finnas båtplatser
till dem som önskar som ska finnas med i detaljplan
och översiktsplan. Behovet av lägenheter i centrala
Borensberg är stort, där måste vi satsa ännu mer
framöver. Motala centrum ska förtätas med bostäder.

Centrum
Motala centrum måste få mer livskraft. En av hörnstenarna
för att kunna skapa livskraftigt och besöksvänligt
centrum i Motala är parkeringsfrågan. Här är
frågan om avgiftsfri parkering med P-skiva en viktig
faktor. Att införa avgiftsfri tidsbegränsad parkering
skulle sända en tydlig signal till handeln att Motala
kommun vill satsa på er, på utveckling och på modern
samhällsstruktur med ett besöksvänligt centrum. En
annan faktor vi måste ta hänsyn till är att det bor för
få i Motalas innerstad. Alliansen vill förtäta centrum
med bostäder så att fler människor bor och rör sig i
Motalas innerstad.

Personal
Personalen är den viktigaste resursen kommunen har.
Vi måste värna om de anställda och främja kompetensutveckling.
Vi måste också erbjuda alternativa
arbetsgivare för personal inom vård och skola för att
öka valfriheten.

Ekonomi
Fortsätter kommunen på den inslagna vägen kommer
man inte nå upp till det mål man själv satt upp – att
inte vältra över kostnader på kommande generationer.
Vi måste ställa krav på kommunekonomin likt vi gör
på vår egen privatekonomi. Fortsätter kommunen
låna till finansiering kommer vi i framtiden få det svårt
ekonomiskt. Stiger låneräntan några procent minskar
resurserna till driften av kommunens verksamheter,
bland annat skola och äldreomsorg. Tar vi ansvar idag
får vi en bättre verksamhet imorgon. För att Motalas
utveckling inte ska stagnera vill vi undersöka möjligheterna
till alternativa finansieringslösningar till viktiga
investeringar.

Västerskolan
Den största investeringen i närtid är Västerskolan,
som ska ersätta Råssnässkolan och bli en ny F9-skola
på Motala Väster. Alliansen tror på alternativa finansieringslösningar
för att slippa låna till investeringen
och för att inte belasta framtidens Motalabor med
alltför höga skulder.

Ny simhall
I Östergötlands sjöstad ska alla barn lära sig simma.
Simhall av modern standard behövs för hälsa, bildning,
integration och som en viktig pusselbit i att
locka invånare till kommunen. För framtida investering
av en ny simhall måste vi pröva andra lösningar än att
kommunen ska investera allt själv. Vi vill undersöka
möjligheten för andra aktörer att bygga nytt, äga och
sköta driften med kommunen som hyresgäst.

Landsbygd
För att få hela Motala kommun att leva vill vi satsa på
landsbygden. De största satsningarna vi arbetar för
är tågstopp i Godegård och Fågelsta. Småorterna får
mer attraktionskraft och hela kommunen får sig ett
lyft. Dessutom är den fortsatta bredbandsutbyggnaden
väldigt viktig för att stärka hela kommunen.

Vi tror att Motala kan mer – var med oss att uppnå ett
bättre framtidens Motala kommun!

MVT_annons (pdf)

Alliansen Motala

> Valmanifest 2015-2018 
> Kontakt oss