Okategoriserade

Flytta provskjutningar från Vättern!

MVT Debattartikel Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160601_mvtdebatt_vatternskjut
Miljöfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Miljön påverkar det mesta av vår vardag – maten vi äter, luften vi andas och vattnet vi dricker. Det är med bestörtning vi nu tar emot beskedet att FMV fått tillstånd att utöka provskjutningarna i Vättern från 1 000 till 69 000 skott. Vättern som är vår och flera andra kommuners dricksvattentäkt. En kvarts miljon människor får idag sitt dricksvatten därifrån, och i framtiden förväntas Vättern tjäna ännu fler invånare med dricksvatten.

Vättern är dessutom ett Natura 2000-område och klassas som ett värdefullt naturområde med arter och naturtyper som är skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Privatpersoners agerande i och runt sjön regleras hårt av myndigheterna. Ändå tillåts en verksamhet som påverkar området negativt fortgå och även föreslås utökas. Skjutningarna stör såväl boende som djurliv runt Vättern. Onaturligt avfall lämnas kvar på botten och påverkar Vätterns vatten och fiskeliv.

Likväl är vi medvetna om behovet av ett starkt svenskt försvar måste testa och utveckla sina vapen i en orolig omvärld. Försvaret är ett riksintresse och står över annan lagstiftning. Men vi anser att det borde kunna finnas alternativa platser för provskjutningar som är bättre lämpade för ändamålet än Vättern, som till exempel Trängsletdammen vid Älvdalens skjutfält i Dalarna.

Älvdalens kommun sägs välkomna en sådan testanläggning, då det skapar arbetstillfällen i glesbygdskommunen. Ett glesbefolkat område med kraftverksdammen Trängslet borde vara bättre lämpad än Vättern för denna testverksamhet. Platsen avfärdas av försvaret med att det ligger för långt bort och som kräver kostsamma transporter. Frågan är om man inte får ta den kostnaden för att bevara dricksvattentäkten Vättern.

Vi vill minska utsläpp och negativ påverkan på Vättern och vill bevara miljön i vår sjö. Vi måste värna om vår största dricksvattentäkt. Det behövs ett helhetsgrepp från samtliga
berörda parter i Sverige, Östergötland och Motala för att få en lösning som tillfredsställer samtligas parters berättigade
krav.

Alliansen Motala
Caroline Unéus (M)
oppositionsråd

Kjell Fransson (L)
gruppledare

Jan Arvidsson (C)
gruppledare

Jan Gyllenhammar (KD)
gruppledare

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/flytta-provskjutningar-fran-vattern-om4159973.aspx