Budget 2020 – Med ansvar för hela Motalas framtid

Alliansen i Motala har som mål att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus.

Utbildning, omsorg och annan service till kommuninvånarna ska leva upp till höga kvalitetskrav. Hela kommunen ska inkluderas när vi pratar om Motala kommun. Oavsett om du är bosatt i tätort eller på landsbygd ska du ha tillgång till god kommunal service. Var du än befinner dig i livet ska du vara trygg med att kommunens verksamheter håller hög kvalitet. Motala ska vara den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden.

För att Motala även i fortsättningen ska vara en tillväxtkommun och främja hållbar utveckling, måste vi också attrahera människor från regionen och övriga landet. När fler flyttar till kommunen krävs kommunal service med hög kvalitet. Skatteunderlaget ökar dessvärre inte i takt med invånarantalet. För att klara av framtidens investeringar och ökade driftkostnader krävs återhållsamhet, nytänkande och externa krafter som kan bidra med kunskap och kapital i samhällsbygget. Vi måste våga arbeta på nya sätt. Alliansen ska använda skattepengar med ansvar och Motala kommuns invånare ska få ut bästa möjliga service ur varje skattekrona. Mål-och resursplanen (MoR) är det styrdokument som används för att styra kommunens resurser till alla de olika verksamheter som kommunen bedriver.

Alliansen vidhåller att Motala kommun ska ha ett budgeterat resultat på minst 2,5 % av skatteintäkter och utjämning. Resultatet och avskrivningarna blir det investeringsutrymme som årligen finns tillgängligt. Ett resultat över 2,5% säkerställer att kommunens lånebehov minskar i samband med de investeringar som behöver göras under denna och kommande mandatperiod. Samtidigt minskar kommunens sårbarhet för förändringar i form av exempelvis minskade statsbidrag. Detta är att ta ansvar för Motala kommuns ekonomi så vi kan säkerställa vår gemensamma framtida välfärd.

För att lyckas med utvecklingsarbetet i Motala kommun är det viktigt att ha en gemensam målbild och att alla verksamheter styr efter samma mål och visioner. För mandatperioden som sträcker sig fram till 2022 har ett nytt lokalt utvecklingsprogram (LUP) tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. LUP är ett viktigt dokument och redskap för att få en tydlig koppling mellan den lokala politik som Motalaborna röstade fram i september 2018 och den verksamhet som bedrivs av och i Motala kommun.

För att LUP ska få en tydlig genomslagskraft i kommunens verksamhet har mål-och resursplanen tydligt kopplats till de fyra politiskt prioriterade områdena som tagits fram, nämligen; en sund ekonomi, tillväxt i hela Motala, det goda livet och ett sammanhållet Motala. Kopplat till varje prioriterat område finns ett antal resultatmål och i MoR beskriver vi vilka satsningar Alliansen planerar att genomföra inom respektive område.

> Mål och Resursplan (MoR) 2020 (pdf, Alliansen Motala)
> Mål och Resursplan (MoR) 2020 (pdf, Motala kommun)

Alliansen Motala
Kåre Friberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Jan Arvidsson (C), gruppledare
Kenneth Söderman (L), gruppledare
Erik Forslund (KD), gruppledare