Alliansen gör mer med mindre medel

Igår antog kommunfullmäktige i Motala Alliansens budget för 2020. Nu ser alla vi i Alliansen fram emot det arbete vi har framför oss med att vässa verksamheterna i kommunen. Vi är övertygade om att vi med vår budget kan ge Motalas medborgare en god kommunal service både 2020 och i framtiden. Med Alliansens budget kommer vi att använda de 3 miljarder kronor som kommunen förfogar över där de behövs allra bäst. Under 2020 kommer vi både att gasa och bromsa.

Lönsamma investeringar
Flera av de insatser Alliansen sätter in under 2020 kommer att innebära en startkostnad men kommer på lite längre sikt ge kommunen lägre kostnader. Två exempel som kan nämnas är införandet av nyckelfri hemtjänst och ombyggnad av kommunhuset.

Nyckelfri hemtjänst kommer i uppstarten innebära en investering på 3,8 miljoner kronor. Erfarenheter från andra kommuner visar att det ofta går att hämta hem investeringen i form av minskade arbetskostnader inom bara ett par år. Det ändrade arbetssättet bidrar till en mindre stressig arbetsmiljö för personalen vilket bör leda till friskare medarbetare. Personalen kan dessutom vara på plats snabbt vid ett larm, vilket ger ökad trygghet för kunderna.

För att få plats med fler medarbetare i kommunhuset planeras en ombyggnation för 5 miljoner kronor under 2020. Den investeringen kommer framöver att generera en besparing för kommunen i form av minskade hyror av externa lokaler.

Minska den kommunala kostymen
Alliansen kommer fortsätta att se över vilka fastigheter kommunen bör sälja. I många fall handlar det om fastigheter som inte ingår i kommunens kärnverksamhet och som egentligen bara kostar kommunen pengar i form av underhåll och drift. Försäljningen av Skogsborg inbringade en summa som var långt över det förväntade. Det kan vi dock inte räkna med när det gäller övriga fastigheter. Den stora vinningen ligger i att långsiktigt minska kommunens kostnader för underhåll och drift. Skogsborg har under den senaste femårsperioden haft ett underskott på 0,5-1,3 miljoner kronor per år. Kommunen sparar alltså ca 1 miljon kronor per år genom försäljningen av Skogsborg. Genom den här typen av driftsbesparingar får vi råd att investera i nya fastigheter som kommunen behöver, exempelvis nya skolor och äldreboenden.

Externa aktörer och samarbeten
Självklart vill även Alliansen att Motalaborna ska få en ny simhall. Däremot är vi inte övertygade om att vi som kommun ska äga och driva den. Därför har vi lyft ut den ur Alliansens budget och tittar på alternativa driftsformer och extern finansiering.

Vi tittar även på hur vi kan öka samarbetet med andra kommuner. Ett område som vi tittar särskilt på är ett kommunövergripande samarbete kring IT-service. Samarbetet med övriga kommuner i västra Östergötland är redan omfattande och det samarbetet vill vi utveckla. Inom räddningstjänsten finns även ett pågående arbete med att öka samarbetet med Räddningstjänsten Östra Götaland.

Solidariskt Motala vill både ha och äta kakan
Solidariskt Motalas budget föll på sin egen orimlighet. Solidariskt vill ha allt kvar och dessutom återställa i princip alla de nödvändiga effektiviseringar som Alliansen genomfört under 2019. Enligt dem ska i stort sett allt göras i kommunens regi, med undantag för IT-enheten som ska upphandlas av en extern part. För att få råd med dessa satsningar ska de samtidigt göra gemensamma effektiviseringar på 38,5 miljoner kronor under 2020.

Alliansen är givetvis öppna för alla förslag för att kunna nå kommunens finansiella mål. När man skrapar lite på ytan ställer vi oss dock tvivlande till hur Solidariskt exempelvis ska kunna minska sjukskrivningskostnaderna med 4 miljoner kronor utan att sätta in några särskilda åtgärder.

Solidariskt drar även ner på underhållet av fastigheter och gatubeläggning. Det är ett kortsiktigt sparande som blir dyrt i längden. Om man inte sköter underhållet skenar kostnaderna iväg för akuta åtgärder som lagning av potthål eller reparation av fastigheter.

Med Solidariskt Motalas strategi skulle kommunens soliditet minska samtidigt som låneskulden ökar. Istället för att hushålla med kommunens pengar sätter de sprätt på dem och lånar sig till en välfärd. Frågan är hur de hade tänkt lösa framtidens behov av skolor och äldreboenden? Redan nästa mandatperiod skulle de slå i lånetaket om kommunen följt Solidariskt Motalas budget.

Alliansen gör mer med mindre medel. Vi tar ansvar för hela Motalas framtid.