Finns det någon miljöpolitik i Motala?

MVT Debattartikel
Enligt tidningen Miljöaktuellts årliga kommunrankning har Motala kommun fallit tillbaka till en 113:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Tidigare år har Motala kommun legat på en bättre, och vissa år betydligt bättre, placering.

Det innebär inte att miljön har blivit sämre i Motala, men andra kommuner har blivit bättre i sitt miljöarbete och därmed har Motala kommun relativt sett blivit sämre i sitt miljöarbete gentemot andra kommuner. Till exempel har Vadstena kommun på kort tid förbättrat sin position radikalt, så att man nu har en bättre placering än Motala kommun.
Under mandatperioden 2007-2010 togs många positiva beslut på miljöområdet i kommunen. Andelen ekologisk mat som produceras i de kommunala köken ökade kraftigt. Så kraftigt att vi låg bland de allra bästa i Sverige för ett par år sedan. Biogasproduktion startades vid avloppsreningsverket Karshult och en biogasmack byggdes i anslutning till anläggningen. Besluts togs att samtliga innerstadsbussar och merparten av landsbygdsbussarna skulle drivas med biogas från och med juni 2011. Därmed ökade det lokala behovet av biogas och initiativ togs av kommunen att undersöka om andra aktörer, förutom kommunen, kan bidra till att öka produktionen av biogas. Avloppsreningsverket byggdes om för över 20 miljoner kronor för förbättrad kväveavskiljning och därmed förbättra miljön såväl i Motala ström som i Östersjön.

En klimatpremie infördes för de första som ville bygga passivhus i Motala. Ett energieffektiviseringsprojekt beslutades det om, med målsättningen att reducera energiförbrukningen i kommunens fastigheter med minst 25 procent. En skräpkampanj genomfördes för att förmå medborgarna att i högre utsträckning slänga skräpet i papperskorgarna i stället för på marken. Beslut togs att separera matavfallet i gröna påsar och därmed öka produktion av biogas. Slutligen förbättrades cykelvägnätet, bland annat genom bättre skyltning och ett ökat beläggningsunderhåll och Motala utnämndes till årets cykelkommun år 2009. Det var några exempel på initiativ som togs under förra mandatperioden då Nystart Motala styrde i Motala.
För att behålla eller förbättra Motala kommuns position i miljöarbetet bland Sveriges kommuner behövs nya politiska initiativ ständigt tas. Det har varit mycket tyst i miljöfrågorna i kommunen under de snart två år då den rödgröna majoriteten har innehaft makten. När kommer Solidariskt Motala att fatta strategiska beslut för en ännu bättre miljö i Motala kommun och därmed återta platsen som en av de bättre miljökommunerna i Sverige?

Alliansen Motala
Kjell Fransson (FP)
Gruppledare

Källa:
http://mvt.se/asikter/debattartiklar/1.1723955-finns-det-nagon-miljopolitik-i-motala-