Valmanifest 2015-2018

valmanifest_2015-2018 (pdf)

Motala kan ännu bättre
Vi är överens att Motala kan bli ännu bättre att leva, bo, arbeta, studera och driva företag i!

Vi i Motala kommun har många spännande möjligheter sammanflätade med prövande utmaningar framför oss. Allianspartiernas framtidssyn är att alla människor, i livets olika faser, ska trivas i Motala med omnejd – samtidigt som de i allra högsta grad kan påverka och utforma sin vardag och livssituation. Därför är det viktigt att jobba långsiktigt och ansvarsfullt med kommunens ekonomi. Vi vill skapa goda förutsättningar för framtiden. Vår ambition är att skapa samhällsservice av hög kvalité för alla kommuninvånare idag och skapa goda förutsättningar för kommande generationer.

Vi vill genomföra en politik där människor får större inflytande och makt över de beslut som berör dem i vardagen. Med fler möjligheter för eget val uppnås verklig valfrihet och mångfald. Den kommunala servicen är god inom många verksamhetsområden, samtidigt ser vi att det finns förbättringsmöjligheter som kan utveckla servicen som kommunen erbjuder till att bli ännu bättre. Genom att ständigt eftersträva förbättringar och nyfiket ta in influenser från alla delar av samhället vill vi ta ansvar för Motala kommun mandatperioden 2015-2018.


Vi tar ansvar för ekonomin

Vi är överens om att kommunens ekonomi ska utformas så att varje mandatperiod tar ansvar för kostnaderna för den service som konsumeras.

Genom ansvarsfull ekonomisk politik kan vi skapa stabilitet. Det ekonomiska resultatet är viktigt för att skapa möjlighet för utveckling och expansion. Med en organisationskultur där effektivitet eftersträvas och där goda exempel tillåts växa och inspirerar andra kan vi ständigt öka produktiviteten. Vi vill se över och konstant följa upp rutiner och arbetssätt på alla nivåer enligt LEAN. På så sätt kan vi höja kvalitén och skapa ekonomiskt utrymme för att annan verksamhet ska kunna skapas.

·  Vi fortsätter att pröva om kommunal verksamhet kan upphandlas i konkurrens.
·  Vi lägger balanserade resultat- och investeringsbudgetar för långsiktigt god
hushållning.
·  Verksamheter som startats med statliga stimulansmedel ska utvärderas när
bidraget upphör och kan därefter upphöra eller bedrivas i kommunal eller annan
regi.
·  En genomarbetad 2-årsbudget upprättas för att få framförhållning och
stabilitet i den kommunala planeringen.
·  Vi ska vårda kommunens fastigheter, gator och anläggningar för att undvika
kapitalförstöring.
·  Vi fortsätter betala av på den gamla pensionsskulden så snart ekonomiskt
utrymme finns.
·  Öppna jämförelser bör redovisas på kommunens hemsida.


Vi tar ansvar för välfärden

Alliansen Motala tar ansvar för välfärden i Motala. Vi ser till varje människas enskilda behov av omsorg, utbildning och fritidsaktiviteter.

Motala kommuns huvuduppgift är att finansiera och säkerställa utbudet av välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Dessa övergripande uppgifter innebär att vi behöver säkerställa kvalitén i äldrevården, skolan och barnomsorgen varje dag. Motala kommun har stort ansvar för en positiv samhällsutveckling där människor får tillgång till god välfärd och samhällsservice av hög kvalité. Kommunens verksamhet lägger på många sätt grunden till ett fungerande samhälle och tillsammans med frivilligorganisationer, eldsjälar, företag samt andra aktörer kan vi förverkliga de uppsatta målen.


En ännu bättre skola

Vi är överens om att gemensamt fortsätta att utveckla kvalitén på undervisningen i våra skolor.

Barn och ungdomar är fantastiska, de har en inneboende förmåga att tänka fritt och stort, detta vill vi fortsätta att uppmuntra dem till. För att Motala ska blomstra framöver så måste alla våra barn och unga få komma till sin rätt, möjligheten till detta får de när vi har bra en skola med hög kvalité, där varje elevs enskilda behov får styra undervisningen. Vi ska arbeta för att alltid ha barnet/elevens behov i centrum och att stödinsatser ska sättas in tidigt.

Att inkludera samtliga barn och unga är avgörande för Motalas positiva utveckling. Därför behöver vi se och svara upp till varje barns unika behov under sin resa genom förskolan, grundskolan samt högre studier. Storleken på barngrupperna i förskolan behöver minskas till en rimlig nivå för att personalen ska få bättre möjlighet att tillgodose varje barns individuella utvecklingsbehov. Skolans basresurser behöver återställas för att kunna möta upp alla elever med extra behov av hjälp och stöd.

Förskolan och familjedaghemmen ska ha trygga och stimulerande miljöer för barnen att vistas i så att de får möjlighet att växa med sin nyfikenhet och lust till att lära samt förutsättningar att vidareutvecklas. Att erbjuda en flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden men även en central del för en politik för fler i arbete.

Alliansen Motala har för avsikt att rikta satsningar på de pedagogiska verksamheterna i både förskolan och grundskolan. Genom att skapa utrymme i budgeten vill vi ge våra förskolechefer, rektorer, lärare och förskolelärare de rätta förutsättningarna som krävs för att höja den pedagogiska kvalitén. På så sätt kan politiken bidra till att förbättra barnens möjligheter att nå kunskapsmålen och lägga en bra grund för framtiden.

·  Höjda kunskapsnivåer är Alliansens främsta verktyg för Motalas utveckling.
·  Lärare måste få bättre förutsättningar att utvecklas. Lärare måste få vara lärare och ägna sig åt undervisning, skolans huvuduppdrag.
·  Förbättra kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad
·  Arbetet med att stärka elevers hälsa och trygghet behöver utvecklas.
·  Varje elev ska få stöd i rätt tid
·  Varje elev ska få mer tid med sin lärare
·  Skolans basresurser ska återställas
·  Kraftfulla åtgärder mot mobbing och tydliga regler som främjar studiero ska prägla skolans utvecklingsarbete
·  Genom metodiskt arbete förbättrar vi våra skolors arbetssätt. Målet är att skolornas kvalité ska locka hit nya invånare.
·  Verka för valfrihet inom barnomsorgen
·  Kompetensutveckling för all skolans personal
·  Personaltäthet i förskolan som garanterar god pedagogisk verksamhet.
·  Genusperspektiv i lärandet ska finnas under hela skoltiden.
·  IT är ett naturligt verktyg i pedagogiken.


En ännu bättre integration

Vi är överens om att vi skall verka för snabb integration i samhället.

Fler arbetstillfällen och ett minskat utanförskap är frågor som tillhör Allianspolitikens kärna. Det är människors delaktighet och arbete som lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Genom att människor har ett arbete så stärks individers självkänsla och deras möjligheter att påverka sin egen vardag, detta gynnar även kommunens sammanhållning.

Motala kommun ska ligga i framkant när det kommer till att underlätta för människor att ta sig in på arbetsmarknaden. För Alliansen handlar det om att tillgodose rätt sorts utbildningsplatser. Det är inte alltid antalet som är det viktiga utan att det är rätt behov på vår arbetsmarknad som uppfylls. För att kunna ställa krav måste vi också kunna erbjuda rätt förutsättningar.

Alliansen Motala jobbar för att öka gemenskapen i samhället och motverka de krafter som vill skapa splittring, segregation och konflikt mellan människor. Ingen människa ska diskrimineras eller särbehandlas pga. exempelvis kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi behöver fånga upp och hjälpa alla människor som blir utsatta för våld, övergrepp och förtryck. Kommunen har ett ansvar att tillsammans med myndigheter, frivilligorganisationer, föreningar och eldsjälar arbeta proaktivt för att hjälpa människor i utsatthet. Frivilligorganisationer som kompletterar den kommunala insatserna på ett föredömligt sätt måste ges goda förutsättningar att verka långsiktigt.

·  Underlätta för människor att ta sig in på arbetsmarknaden.
·  Tillgodose rätt utbildningsplatser knutet till behoven i näringslivet
·  Se immigrationen som en möjlighet.
·  Nyckeln till en lyckad integration är att kunna göra sig förstådd på det svenska språket.
·  Kommunen ska motarbeta främlingsfientlighet och stimulera fadderverksamhet.


Ett ännu bättre boende

Vi är överens om att skapa en gynnsam miljö för invånarna avseende bostadsrelaterade frågor.

Motala ska leva upp till allas vår gemensamma platsmarknadsföring som Östergötlands sjöstad. Därför ska vi kunna erbjuda attraktiva tomter och bostäder inom hela kommunen, där människor kan bo i trygga boendemiljöer med god service.

Motala ska vara en trygg kommun, oavsett vem man är eller var man bor. Trygghet är något som ska återspeglas i hela det kommunala arbetet. Därför kommer vi att verka för att varje nämnd hela tiden har trygghetsperspektivet med sig i sitt arbete. Det finns mycket bra arbete som görs ute i våra verksamheter idag men vi är inte nöjda förrän motalaborna känner trygghet överlag.

Bredbandsutbyggnaden måste nå alla delar av kommunen så snart som möjligt. Det måste ske i nära dialog med berörda medborgare och organisationer.
Vi fortsätter att arbeta för ett tågstopp i Godegård. Det skulle vara mycket positivt för utvecklingen i hela norra delen av kommunen. Vi skulle kommunikationsmässigt få en rundare kommun och pendlingen mellan Godegård och många orter längs järnvägarna skulle underlättas betydligt.

·  Planlägga och färdigställa områden för byggande med unika kvaliteter som, t ex sjönära lägen, för att underlätta ny byggnation.
·  Underlätta för byggnation av ägarlägenheter, så att man kan äga sin bostad.
·  Utveckla området längs södra Vätterstranden.
·  Möjliggöra en utveckling av hamnområdet i Borensberg.
·  Underlätta tillgängligheten i kommunen.
·  Fler bostäder bör byggas i centrum för att få en mer urban miljö.
·  Kv Linden måste få en stadsmässig byggnad med bostäder, kontor och affärer i gatuplanet.
·  Stationsområdet måste utvecklas med fler bostäder och kontorslokaler.
·  Vi vill utveckla tillgänglighet och aktiviteter i hamnområdet med badmöjligheter och kallbadhus.
·  Vi fortsätter att ta fram och marknadsför tomter i attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer.


En ännu bättre folkhälsa

Vi är överens om att genom ett brett folkhälsoperspektiv arbeta för en bättre hälsa hos Motalas invånare.

Friskvård, idrott och rekreation tillför väldigt mycket gott, både för samhället och för den enskilde. Folkhälsoarbetet bedrivs i alla kommuner, likväl är det viktigt att inse dess fulla betydelse. Det är ett arbete som måste ske långsiktigt, outtröttligt och baseras på forskning. Det är först över en längre tidsperiod som man kan se ett positivt resultat.

God folkhälsa är sjukvårdens bästa vän. Förebyggande arbete innebär att vården kan fokusera på de personer som mest behöver den. Att förebygga ohälsa är klok strategi och både en skyldighet och rättighet för varje medborgare.

I de miljöer vi möter barn och ungdomar ska det finnas stödjande vuxna. När utgångsläget i livet för barn inte är gynnsamt så innebär det att de har extra steg att ta, då behöver samhället kunna hjälpa och stötta dem. Här tror vi på tidiga insatser och bra samarbete mellan alla berörda kring barnet/ungdomen och dess familj, allt för att stegen inte ska bli oöverstigliga. Samhället ska stötta, där det behövs. Barn och elever ska känna sig trygga i skolan. Vårt mål är att inga av våra elever ska känna en olustig känsla i magen för att andra elever mobbas. Insatser mot mobbning ska bygga på forskningsbaserade åtgärder. Om inget annat hjälper ska mobbaren flyttas till en annan skola.

·  Vi tar som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön och våra gemensamma lokaler så att ohälsotalet kan sänkas.
·  Genom samarbete med Landstinget och vårdcentralerna i Motala skapar vi en jämlik hälsa i hela länet via ”Hälsolyftet” vilket innebär kartläggning av hälsoläget.
·  Vi arbetar för att stödja föräldrar och deras barn genom hela uppväxttiden.
·  Vi vill göra de elva nationella Folkhälsomålen kända bland kommuninvånarna.
·  Kommunens samarbete med polisen måste förbättras för att minska brottsligheten och skapa tryggare miljöer.
·  Kommunen ska arbeta för en drog- och tobaksfri livsstil.


En ännu bättre äldreomsorg

Vi är överens om att man på äldre dagar själv skall få bestämma.

Vår uppgift är att ge de äldre en trygg omsorg med hög livskvalitet. Vi behöver ta tillvara på erfarenheterna som finns hos dem som levt livet längre. Att åldras i Motala ska präglas av trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället.

Att människor lever allt längre i Sverige och i Motala är fantastiskt och ett bevis på en väl fungerande välfärd. Samtidigt innebär en allt äldre befolkning att både äldreomsorgen och vården kommer att behöva omfattande förstärkningar framöver. Stora pensionsavgångar, kommunalisering av hemsjukvården och färre på arbetsmarknaden kommer att ställa högre krav på Motala kommun i framtiden.

Tittar vi på äldreomsorgen så måste den anpassas till nya generationer av äldre som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. Samtidigt blir demensvården allt viktigare när fler och fler motalabor uppnår hög ålder. Detta är bara en del exempel på de prövningar som vi i Motala kommun står inför. Ny teknik erbjuder spännande möjligheter att på ett hållbart sätt öka kvalitén och tryggheten för våra äldre.

Många anhörigvårdare gör stora och värdefulla insatser. Det är viktigt att kommunerna erbjuder hjälp och stöd till anhöriga som vårdar sina närstående. Teknik anpassad för äldre kan vara investeringar som ökar kvalitén och tryggheten för den enskilde som samtidigt avlastar anhöriga. Genom att se och anpassa verksamheter utifrån anhörigas perspektiv kan vi stärka familjernas möjligheter att på ett kvalitativt sätt sköta om sina äldre.

Att få kunna fortsätta att leva sitt liv med personen som man har delat det med, ser vi som viktigt för välbefinnandet. Vi behöver även ta hänsyn till detta när vi bygger om eller planerar för nya boenden.

·  Garantera äldres rätt till god vård och omsorg genom värdighetsgaranti, där självbestämmande och valfrihet är centralt.
·  Införa äldreombud som underlättar för äldre att komma i kontakt med kommunens olika instanser.
·  Omsorgen av äldre och funktionshindrade ska ta mer hänsyn till varje individs behov och önskemål.
·  Skapa förutsättningar för fler seniorboenden i Motala.
·  Stödja anhörigvårdare och utveckla anhörigcentrum.
·  Utveckla samverkan mellan kommun och landsting för en bättre hemsjukvård.
·  Erbjudande om hembesök till alla som fått hemtjänst eller är äldre än 75 år.
·  Friskvård ska finnas på alla våra boenden.
·  Genom olika teknikval ökas förutsättningarna att bo kvar hemma.
·  Vi ser över avgiftssystemet för att göra det enklare att förstå och ge ökad valfrihet.
·  Flexiblare arbetsuppgifter ger förutsättningar till fler arbetsuppgifter.


Ett ännu bättre kulturellt utbud

Vi är överens om att Motala skall ha ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. Motala är en mötesplats för amatörer och professionella.

Ett område med stor utvecklingspotential är Kultursektorn. Under mandatperioden 2007-2010 tog Nystart Motala ett helhetsgrepp om situationen och såg till att upprustningen av Gamla Motala Verkstad blev verklighet. Vi har ett rikt kulturarv som är av riksintresse och kan utvecklas till en viktig lokaliseringsfaktor. Alliansen prioriterar barn och ungas rätt till kultur. Det innebär rätt till att få uppleva professionell kultur av hög kvalitet och ha goda möjligheter att utveckla sitt skapande. Att skapa, få uttrycka sig och ta del av andras skapande ökar vår förståelse av oss själva och omvärlden. Det bidrar till reflektion och kritiskt tänkande.

Vi i Alliansen vill arbeta långsiktigt och i kontinuerlig dialog med andra såsom, organisationer, kooperativ, föreningar, företag och eldsjälar för att utveckla kultursektorn till sin fulla potential. Lyhördhet, långsiktigt resultatinriktat och strukturerat arbetssätt med ekonomiskt ansvarstagande samt störst möjliga samhällsnytta där samtliga kommuninvånare kan ta del av är även här vår grundidé och vårt tillvägagångssätt.

·  Biblioteken ska ha generösa öppettider, välutbildad personal och god tillgång på böcker och media.
·  Motala Verkstads gamla lokaler är ett kulturarv som rustas upp, för att successivt komma att utgöra t ex ett kulturcentrum.
·  Kulturskolan utvidgas att omfatta, förutom musik, även andra konstformer.
·  Stödet till föreningsrörelsen ökas, med tonvikten lagd på ungdomsverksamheter.
·  Ungdomar erbjuds drogfria, positiva arrangemang och mötesplatser
·  Ungdomar ges möjligheter till inflytande och delaktighet.


Levande landsbygd

Vi är överens om att Motala skall ha en rik och levande landsbygd. Vi vill ta ansvar för hela kommunen och alla som bor och verkar här.

Tjusningen med Motala är att vi har en stor fin stadskärna omgärdad av många trevliga småorter och en levande landsbygd. Alliansen vill ta ansvar för hela kommunen och alla som bor och verkar här. Vi vill vårda symbiosen mellan staden och landsbygden. Landsbygden mår bra av att stadskärnan utvecklas och växer. Precis på samma sätt gynnas staden om småorterna och landsbygden ges rätt förutsättningar att utvecklas, växa och blomstra. Bland de viktigaste faktorerna för levande landsbygd är väl fungerande kommunikationsmöjligheter, bra boendemiljöer och samhällsservice med hög kvalité. Därför behöver all infrastruktur svara upp mot behoven, såsom mobiltäckning, bredband, cykelvägar och vägar.

Jord- och skogsbruk är viktiga för landsbygden och spelar stor roll för Motala. Det ger oss livsmedel, öppna landskap, intäkter och en levande landsbygd. Landsbygden är beroende av goda villkor för företagande och att det ska vara enkelt att hitta rätt kompetens att anställa.

·  Återinför det kommunala bidraget till enskilda vägar.
·  Uppmuntra lokal elproduktion med exempelvis solceller.
·  Förenkla och förbättra anslutningsmöjligheter till bredband på landsbygden.
·  Kollektivtrafik som motsvarar behoven.
·  Knyta ihop kommunens orter med bra och trafiksäkra cykelvägar.
·  Biogasproduktion genom samverkan mellan lokala lantbruksföretag.
·  Utveckla den lokala servicen i samverkan med bl.a. lanthandlarna.


Vi tar ansvar för miljön

Vi är överens om att vi vill arbeta för tydliga miljömål och att dessa följs upp noggrant.

Platsmarknadsföringen som Östergötlands sjöstad innebär att vi kommer att behöva leva upp till många förväntningar. För att bibehålla god vattenkvalité i våra sjöar och vattendrag behöver vi hela tiden arbeta med frågan, hur kan vi minska vår påverkan på naturen och miljön?

Vi ska arbeta mot ett hållbart samhälle där vi tar ansvar för miljön och tillsammans hittar smarta och innovativa lösningar. Vår kommun ska vara en arena som är öppen för idéer och människors initiativ till förbättringar. Vi ska ha en tydlig vision där vi tillsammans skapar en känsla av identitet, sammanhållning och framtidstro. Politiken behöver arbeta lyhört, pragmatiskt och inkluderande på alla plan.

·  Vi är positiva till fortsatt utbyggnad av (vindkraft och andra) förnyelsebara energikällor i kommunen.
·  Kommunen ska stimulera att även andra än kommunen, t ex lantbruksföretag, producerar biogas.
·  Vi arbetar för bättre rening av dagvatten och goda kontroller av föroreningar i vattendragen.
·  Motalaviken ska vara tjänlig för bad, gärna med ett kallbadhus vid Stadsparken.
·  Skötseln av naturreservaten i kommunen upprätthålls för att garantera goda möjligheter till naturupplevelser på nära håll.
·  Vi vill minska miljöpåverkan i den kommunala verksamheten genom att göra bättre miljöval i upphandling av varor och tjänster.
·  Vi arbetar för att en omlastningsstation för tågtransporter anläggs på en strategisk plats vid behov.
·  Allmänhetens användande av miljövänliga transportmedel ska uppmuntras.
·  Kommunens hela fordonspark ska miljöanpassas.
·  Vi arbetar för ett ökat utnyttjande av en helt miljöanpassad kollektivtrafik
·  Vi uppmuntrar till samåkning bl.a. genom att anlägga parkeringsplatser för samåkning på strategiska platser.
·  Vi arbetar för bättre buss- och cykelförbindelser till olika näraliggande tätorter.
·  Vi vill utveckla källsorteringen ytterligare.
·  Vi intensifierar arbetet mot nedskräpning, med t ex en skräpplockarvecka varje år.
·  Bostadsområden detaljplaneras så att olika typer av energieffektiva hus testas.
·  Arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter måste fortsätta och följas upp.
·  Vi vill värna och förbättra råvattenkvalitén i Vättern och Boren.


Vi tar ansvar för jobben

Alliansen tar ansvar för jobben i Motala. Vi underlättar för företagen och marknadsför Motala så att fler väljer att flytta hit och driva företag i Motala. Vi förbättrar kommunikationerna till närliggande orter så att arbetsmarknadsområdet blir större.

Utanförskap och arbetslöshet hindrar många människor från att komma till sin rätt, speciellt utsatta är ungdomar. Höga trösklar hindrar allt för många från att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Andelen unga människor i utanförskap har ökat i kommunen under mandatperioden 2011-2014. Även här behöver Motala en ny pragmatiskt politiskt inriktning där vi arbetar mångsidigt och på bred front tillsammans med andra, för att omvandla vackra ord till verklighet.

Vi behöver arbeta tillsammans med våra grannkommuner för att hjälpa till att lyfta hela regionen. Alliansregeringens infrastruktursatsningar i vår kommun och region skapar nya möjligheter att arbetspendla och minskar avstånden i tid mellan arbete och bostad.

För att överbrygga missmatchningen mellan arbetskraft och rätt kompetens så satsar Alliansregeringen stora resurser på nya utbildningsplatser som Motala kommun kan ta del av. En del attraktiva utbildningsinsatser är redan sjösatta, men de behöver bli fler och inkludera flera branschers behov av arbetskraft.

·  Arbeta aktivt för fler företagsetableringar i kommunen.
·  Arbeta aktivt för att företag i kommunen ska växa.
·  Genom bättre och snabbare kommunal service skapa rätt förutsättningar för näringslivet.
·  Verka för att upphandlingar ska ske så att även mindre företag kan lägga anbud.
·  Gå igenom all kommunal verksamhet för att säkerställa att den inte konkurrerar med privat verksamhet på ett sätt som strider mot lagstiftningen.
·  Genomlysa alla kommunala föreskrifter för att se vilka regler som kan förenklas.
·  Skapa rutiner för att kontinuerligt lyssna av näringslivets behov och vad kommunen kan hjälpa till med för att företagen ska kunna växa.
·  Kontinuerlig uppföljning av vilka jobbchanser de utbildningar som erbjuds inom kommunen ger.
·  Aktivt arbeta för att få fler YH-utbildningar och högskoleutbildningar till Motala.


Ett ännu bättre näringsliv

Vi är överens om att vi vill underlätta för näringslivet i Motala så att fler kan driva företag och skapa arbetstillfällen i Motala.

Vårt Motala ska vara en plats där företagande uppmuntras och där nya arbeten skapas. Tillväxt Motala AB har med arbetet kring platsmarknadsföringen som Östergötlands sjöstad lagt en bra och spännande grund att bygga vidare på. Nu behöver vi komma till rätta med hindren samt sänka trösklarna för företagen att växa i kommunen och därigenom skapa fler jobb.

Större och mer aktivt politiskt mod och engagemang krävs för att komma till rätta med utmaningarna och förbättra företagsklimatet. Politiken kan åtgärda flaskhalsar i systemet för att underlätta både för nya företag att etableras samt skapa gynnsammare förutsättningar för befintliga företag att växa. Vi vill arbeta fram hållbara och attraktiva tidsgarantier kring detaljplaneprocesser och bygglovsärenden.

Näringslivet och skolan behöver närma sig varandra för att tillsammans lösa efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Hur ser behoven ut och på vilket sätt kan vi tillmötesgå dem?

Politiker skapar inte jobb, det gör människor som vågar satsa på sin idé och på vägen anställer andra för att hjälpa till. Politiken kan underlätta, sänka trösklar och skapa möjligheter för människor att förverkliga sina idéer.

·  Tillsammans med näringslivet skapar vi ett företagarcenter där underleverantörer och kreatörer kan mötas och en plats där nya produkter och produktidéer kan utvecklas för produktion lokalt.
·  Vi förbättrar näringslivsklimatet genom en god kommunal service och servicegarantier och satsningar som ger nya företag möjlighet att starta, växa och anställa
·  Vi satsar på Ung Företagsamhet i skolan och Framtidsfrön för unga innovatörer
·  Vi vill tillsammans med näringslivet och Tillväxt Motala skapa ett företags- och företagarklimat som ger förutsättningar för företag att starta, växa och nyanställa i alla delar av kommunen.
·  Tillväxt Motala är en viktig aktör för nätverksbyggande mellan företagen och kommunen och att förändra attityder och värderingar mellan dem.
·  Kommunen måste i ännu högre utsträckning erbjuda utbildningar som efterfrågas av det lokala näringslivet.
·  Stadsbyggnadsenheten måste ges resursförstärkning för att inte hämma kommunens utveckling.


Ännu bättre omvärldsrelationer

Vi är överens om att fortsätta utveckla våra omvärldsrelationer

Vi behöver arbeta tillsammans med våra grannkommuner för att hjälpa till att lyfta hela regionen. Alliansregeringens infrastruktursatsningar i vår kommun och region skapar nya möjligheter att arbetspendla och minskar avstånden i tid mellan arbete och bostad.

Vår omvärld är levande och i ständig förändring, därför är det avgörande att Motala kommun vet var omgivningen är på väg och hur behoven ser ut i framtiden. Vi behöver bli överens om var vi befinner oss i förhållande till omvärlden och vart vi är på väg för att kunna svara på frågan, hur vi ska organisera oss för att möta omvärldens behov i framtiden?

·  Vi arbetar kraftfullt för att ombyggnaden av rv 34 på delen Ervasteby-Borensberg påbörjas snarast och färdigställs under mandatperioden.
·  För att utveckla landsbygden verkar vi för tågstopp i Godegård och Fågelsta.
·  Vi verkar för förbättring av vägen mellan Motala och Linköping via Fornåsa.
·  För att minska restiden ytterligare för pendeltågen mellan Motala och Norrköping bör passagen vid Mjölby snabbas upp.
·  Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta i hela kommunen.
·  Det kommunala bidraget till enskilda vägar ska återinföras för att stödja och upprätthålla god framkomlighet på landsbygden.
·  Vi verkar för att grusvägarna på det statliga vägnätet i kommunen asfalteras och att den kommunala belysningen behålls och kompletteras där det bedöms vara befogat.
·  Vi verkar för att cykelväg byggs mellan Illersjö och Nykyrka, samt mellan Hamra och Norrsten.
·  Vi verkar för att motalaborna ska kunna nå Stockholm med tåg på högst två timmar.
·  Europa- och Götalandsbanorna måste förverkligas för att få snabba och miljövänliga tågförbindelser med Malmö/Köpenhamn och kontinenten, samt med Göteborg.
·  Efter genomfartens färdigställande ska Drottninggatan, Storgatan och Östermalmsgatan anpassas till motalabornas behov.

 

valmanifest_2015-2018 (pdf)