Valmanifest 2011-2014

Valmanifest_2011-2014 

Nystart Motala
Nu satsar vi vidare!

Motala kan ännu bättre
Vi är överens om att en redan bra kommun kan bli ännu bättre att leva, bo, arbeta, studera och driva företag i! – Vi vill genomföra en politik där brukaren av en tjänst får större inflytande
   och makt.
– Med fler möjligheter för eget val uppnås verklig valfrihet och mångfald.
– Kommunen erbjuder ännu bättre service genom att ytterligare utveckla
   servicegarantierna och även synliggöra dem.
– Vi marknadsför Motala som en etableringsort för företagare och människor
   och som en besöksort för turister.

Vi tar ansvar för ekonomin
Vi är överens om att kommunens ekonomi ska utformas så att varje generation tar ansvar för kostnaderna för den service som konsumeras och att kommande generationer garanteras samma nivå.– Det ekonomiska resultatet ska vara så stort att det skapar möjlighet för
   utveckling och expansion.
– Vi fortsätta att effektivisera rutiner och arbetssätt så att höjd kvalitet uppnås
   och ekonomiskt utrymme för annan verksamhet skapas.
– Vi fortsätta att pröva om kommunal verksamhet kan upphandlas i konkurrens.
– Vi lägger balanserade resultat- och investeringsbudgeter för långsiktigt god
   hushållning.
– Verksamheter som startats med statliga stimulansmedel ska utvärderas och
   kan därefter bedrivas i kommunal eller annan regi.
– En genomarbetad flerårsbudget upprättas för att få framförhållning och
   stabilitet i den kommunala planeringen.
– Vi fortsätter att vårda kommunens fastigheter, gator och anläggningar för att
   undvika kapitalförstöring.
– Vi fortsätter betala av på den gamla pensionsskulden så snart ekonomiskt
   utrymme finns.

Vi tar ansvar för välfärden
Nystart Motala tar ansvar för välfärden i Motala. Vi ser till varje människas enskilda behov av omsorg, utbildning och fritidsaktiviteter.

En ännu bättre skola
Vi är överens om att gemensamt fortsätta att utveckla kvalitén på undervisningen i våra skolor.

– Bildning i vidaste bemärkelse är Nystart Motalas främsta verktyg för
   kommunens utveckling.
– Genom metodiskt arbete förbättrar vi våra skolors arbetssätt. Målet är att
   skolornas kvalité ska locka hit nya invånare.
– Verka för valfrihet inom barnomsorgen
– En skola med höga förväntningar på resultat och engagemang.
– Ett inspirerande ledarskap som låter alla växa.
– Personaltäthet i förskolan som garanterar god pedagogisk verksamhet.
– Individuellt anpassad utbildning som tar tillvara varje individs förutsättningar.
– Varje lärare ska ha tillgång till en dator med adekvata program och kunna
   använda dem, IT är ett naturligt verktyg i pedagogiken.
– Eftergymnasial utbildning inom Campus Motala skall höja kommuninvånarnas
   kompetensnivå.

En ännu bättre integration
Vi är överens om att vi skall verka för snabb integration i samhället.

– Lyfta fram och bejaka de möjligheter migrationen för med sig.
– Nyckeln till en lyckad integration är att kunna göra sig förstådd på det svenska
   språket och att ha ett arbete eller sysselsättning som ger delaktighet i samhällslivet.
– Skapa beredskap för omhändertagande av äldre invandrare med hänsyn till
   språkliga och kulturella skillnader.
– Initiativ till fadderverksamhet för nyanlända familjer ska stödjas av kommunen.

Ett ännu bättre boende
Vi är överens om att skapa en gynnsam miljö för invånarna avseende bostadsrelaterade frågor.

– Planlägga och färdigställa områden för byggande med unika kvaliteter som,
  t ex sjönära lägen, för att underlätta nybyggnation.
– Underlätta för byggnation av ägarlägenheter, så att man kan äga sin bostad.
– Genomföra de förslag som finns avseende kvarteren Linden vid polishuset
   och Buntmakaren vid Försäkringskassan.
– Utveckla området längs södra Vätterstranden.
– Möjliggöra en utveckling av hamnområdet i Borensberg.
– Underlätta tillgängligheten i kommunen.
– Centrummiljön utvecklas i en medborgardialog för att skapa en inbjudande
   miljö för alla i Motala och Borensberg
– Vi fortsätter att utveckla tillgänglighet och aktiviteter i hamnområdet med
   badmöjligheter och kallbadhus.
– Vi fortsätter att ta fram och marknadsför tomter i attraktiva boende- och
   verksamhetsmiljöer.

En ännu bättre folkhälsa
Vi är överens om att genom ett brett folkhälsoperspektiv arbeta för en bättre hälsa hos Motalas invånare.

– Vi tar som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön och våra gemensamma lokaler
   så att ohälsotalet kan sänkas.
– Genom samarbete med Landstinget och Lasarettet i Motala skapar vi en
   jämlik hälsa i hela länet.
– Vi arbetar för att stödja föräldrar och deras barn genom hela uppväxttiden.
– Vi vill göra de elva nationella Folkhälsomålen kända bland kommuninvånarna.
– Vi fortsätter tillsammans med polisen det framgångsrika arbetet att minska
   brottsligheten och skapa trygga miljöer.

En ännu bättre äldreomsorg
Vi är överens om att man på äldre dagar själv skall få bestämma.

– Garantera äldres rätt till god vård och omsorg genom värdighetsgaranti, där
   självbestämmande och valfrihet är centralt.
– Skapa förutsättningar för fler seniorboenden i Motala.
– Stödja anhörigvårdare och utveckla anhörigcentrum.
– Utveckla samverkan mellan kommun och landsting för en bättre hemsjukvård.
– Erbjudande om hembesök till alla som fått hemtjänst eller är äldre än 75 år.
– Vi har särskild städpersonal på äldreboenden.
– Friskvård finns på våra boenden.
– Gratis buss till pensionärer under lågtrafik så snart ekonomiskt utrymme finns.
– Genom olika teknikval ökas förutsättningarna att bo kvar hemma.
– Vi ser över avgiftssystemet för att göra det enklare att förstå och ge ökad
   valfrihet.
– Vi ökar minimibeloppet med 250 kronor fr o m 1 januari 2011.

Ett ännu bättre kulturellt utbud
Vi är överens om att Motala skall ha ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. Motala är en mötesplats för amatörer och professionella.

– Biblioteken har generösa öppettider, välutbildad personal och god tillgång på
   böcker och media.
– Motala Verkstads gamla lokaler är ett kulturarv som rustas upp, för att
   successivt komma att utgöra t ex ett kulturcentrum.
– Kulturskolan utvidgas att omfatta, förutom musik, även konst, teater och dans.
– Stödet till föreningsrörelsen ökas, med tonvikten lagd på
   ungdomsverksamheter.
– Ungdomar erbjuds drogfria, positiva arrangemang och mötesplatser
– Ungdomar ges möjligheter till inflytande och delaktighet.

Vi tar ansvar för miljön
Vi är överens om att vi vill arbeta för tydliga miljömål och att dessa följs upp noggrant.

– Vi är positiva till fortsatt utbyggnad av vindkraft och andra förnyelsebara
   energikällor i kommunen.
– Biogasproduktionen byggs ut ytterligare, även tillsammans med andra parter.
– Vi arbetar för bättre rening av dagvatten och goda kontroller av föroreningar i
   vattendragen.
– Motalaviken ska vara tjänlig för bad, gärna med ett kallbadhus vid
   Stadsparken.
– Skötseln av naturreservaten i kommunen upprätthålls för att garantera goda
   möjligheter till naturupplevelser på nära håll.
– Vi vill minska miljöpåverkan i den kommunala verksamheten genom att göra
   bättre miljöval i upphandling av varor och tjänster. Andelen ekologiska livsmedel
   ska öka.
– Vi arbetar för att en omlastningsstation för tågtransporter anläggs på
   strategisk plats.
– Allmänhetens användande av miljövänliga transportmedel ska uppmuntras.
– Kommunens hela fordonspark ska miljöanpassas.
– Vi arbetar för ett ökat utnyttjande av en helt miljöanpassad kollektivtrafik
– Vi uppmuntrar till samåkning bl.a. genom att anlägga parkeringsplatser för
   samåkning på strategiska platser.
– Vi arbetar för bättre buss- och cykelförbindelser till olika näraliggande tätorter.
– Vi underlättar källsortering.
– Vi intensifierar arbetet mot nedskräpning.
– Bostadsområden detaljplaneras så att olika typer av energieffektiva hus och
   energisystem testas, t ex passivhus.

Vi tar ansvar för jobben
Nystart Motala tar ansvar för jobben i Motala. Vi underlättar för företagen och marknadsför Motala så att fler väljer att flytta hit och driva företag i Motala. Vi förbättrar kommunikationerna till närliggande orter så att arbetsmarknadsområdet blir större.

Ett ännu bättre näringsliv
Vi är överens om att vi vill underlätta för näringslivet i Motala så att fler kan driva företag och skapa arbetstillfällen i Motala.

– Genom en tydlig satsning på den lokala utvecklingsplanens mål skapar vi en
   bättre och mer differentierad arbetsmarknad tillsammans med näringslivet.
– Tillsammans med näringslivet skapar vi ett företagarcenter där
   underleverantörer och kreatörer kan mötas och en plats där nya produkter och
   produktidéer kan utvecklas för produktion lokalt.
– Vi förbättrar näringslivsklimatet genom en god kommunal service och
   satsningar som ger nya företag möjlighet att starta, växa och anställa
– Vi satsar på Ung Företagsamhet i skolan och Framtidsfrön för unga
   innovatörer
– Vi stödjer och utvecklar de för Motalas näringsliv unika kunskaper och
   förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på framtidsområden.
– Kommunen ger en snabb och effektiv service för företag som vill etablera sig i
   Motala med tydliga servicegarantier.
– Vi vill tillsammans med näringslivet skapa ett företags- och företagarklimat
   som ger förutsättningar för företag att starta, växa och nyanställa i alla delar av
   kommunen.

Ännu bättre omvärldsrelationer
Vi är överens om att fortsätta utveckla våra omvärldsrelationer

– Vi arbetar kraftfullt för att ombyggnaden av rv 34 på delen Ervasteby-
   Borensberg påbörjas senast 2012 och färdigställs under mandatperioden.
– För att utveckla landsbygden verka vi för tågstopp i Godegård och Fågelsta.
– Vi verkar för förbättring av vägen mellan Motala och Linköping via Fornåsa.
– För att minska restiden ytterligare för pendeltågen mellan Motala och
   Norrköping bör passagen vid Mjölby snabbas upp.
– Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta i hela kommunen.
– Kollektivtrafiken i tätorten anpassas tidsmässigt till pendeltågen, vilket innebär
   tätare turer.
– Förtätning av färdtjänstens turer utreds.
– Det kommunala bidraget till enskilda vägar bibehålls för att stödja och
   upprätthålla god framkomlighet på landsbygden.
– Vi verkar för att grusvägarna på det statliga vägnätet i kommunen asfalteras
   och att tätbebyggda områden får belysning.
– Vi verkar för att motalaborna ska kunna nå Stockholm med tåg på högst två
   timmar.
– Vi verkar för att Ostlänken snarast förverkligas för att snabbt kunna nå bl.a.
   Skavsta flygplats.
– Europa- och Götalandsbanorna måste förverkligas för att få snabba och
   miljövänliga tågförbindelser med Malmö/Köpenhamn och kontinenten, samt med
   Göteborg.
– Efter genomfartens färdigställande ska Drottninggatan, Storgatan och
   Östermalmsgatan anpassas till motalabornas behov.

 valmanifest_2011-2014