Valmanifest 2019-2022

> Valmanifest_2019-2022 (pdf)

Alliansen Motalas vision
Alliansen Motalas ambition är att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus. Utbildning, omsorg och annan service till kommuninvånarna ska leva upp till höga kvalitetskrav.
Hela kommunen ska inkluderas när vi pratar om Motala kommun, stad såväl som landsbygd, ung som gammal. Oavsett om du är bosatt i tätort eller landsbygd ska du ha tillgång till god kommunal service. Oavsett var du befinner dig i livet ska du vara trygg med att kommunens verksamheter håller hög kvalitet. Vi vill att Motala ska vara den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden. Det ska inte bara stanna vid ord utan bli en verklighet för våra kommuninvånare.
För att Motala även i fortsättningen ska vara en tillväxtkommun, måste vi också attrahera människor från regionen och övriga landet. Om fler flyttar till kommunen krävs mer kommunal service. Skatteunderlaget ökar dessvärre inte i takt med invånarantalet. För att klara av framtidens investeringar och ökade driftskostnader krävs återhållsamhet, nytänkande och externa krafter som kan bidra med kunskap och kapital i samhällsbygget.
Därför kan Alliansen Motala inte prioritera en aktivitetshall kommande mandatperiod. Vi ser inte att detta ryms inom ramen för en god ekonomisk hushållning om vi samtidigt ska hålla en god kvalitet i kommunens kärnverksamheter. När ekonomin tillåter kan vi ompröva vårt ställningstagande till en hall.

Skola/Utbildning
30 procent av eleverna i Motala kommun lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Ambitionen ska vara att alla elever ska klara grundskolan med fullständiga betyg. Här är det viktigt att vi kan möta varje elevs behov och ge de förutsättningar som krävs. Vi måste se till att insatser och stöd sätts in tidigt när man upptäcker att en elev riskerar att inte nå upp till kunskapsmålen.

 • Minska lärares administrativa uppgifter genom att anställa lärarassistenter och möjlighet att särskilja mentorskapet från lärarrollen
 • Stärk kopplingen mellan skola och arbetsmarknad
 • Arbeta för en stödverksamhet och elevhälsa som ger alla elever möjlighet att uppnå sin fulla potential
 • Utvärdera ett återinförande av SU-grupper
 • Aktivt skolval i hela Motala kommun
 • Fler alternativa utförare inom barnomsorgen
 • Barngruppernas storlek i förskolan ska på sikt nå skolverkets rekommendationer
 • Studie- och yrkesvägledare ska ha ett tydligare uppdrag
 • Utreda ett återöppnande av Godegårds skola
 • Resursfördelningssystemet ska styras av enheternas behov
 • Skolskjuts till alla elever på landsbygden till och med gymnasiet

Omsorg
Oavsett om du är beroende av hemtjänst, LSS-insatser eller annat stöd ska du alltid känna dig trygg. Trygg med att socialnämndens verksamhet håller god kvalitet och präglas av valfrihet. Du ska alltid få ett gott bemötande när du är i kontakt med verksamheten. Alliansen Motala vill utforma omsorgen om våra medborgare på ett sätt som är bättre anpassad till nya generationer av människor som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. Den aktör som är bäst lämpad att utföra omsorgstjänster ska göra det. Vår devis är att kvalitet alltid ska gå före driftsform. Motala kommun ska få ut bästa möjliga kvalitet ur varje skattekrona. Vi ser positivt på samarbete med grannkommunerna.

 • Fler alternativa utförare inom LSS-verksamheten
 • Fler alternativa utförare och inför kundval för personer i särskilt boende
 • Satsa på välfärdsteknologi, exempelvis digital nattillsyn, nyckelfri hemtjänst m.m.
 • Skapa förutsättningar för fler seniorboenden i Motala kommun
 • Tidiga insatser och förebyggande arbete ska prioriteras
 • Begär utdrag ur belastningsregistret för de som arbetar med barn- och äldre

Integration
Dagens SFI-utbildning innehåller nästan uteslutande språkinlärning. Språket är vägen in i det svenska samhället, men SFI-utbildningen behöver kompletteras med mer samhällsorientering. Genom bättre samhällsintroduktion ökas tilliten till samhället och Sveriges institutioner, och det lägger grunden för en lyckad etablering.

 • Svenska språket är nyckeln till integration
 • Mer samhällsinformation på SFI-utbildningen
 • Tillgodose rätt utbildningsplatser knutet till behoven på arbetsmarknaden
 • Språkutbildning varvat med arbete är den bästa vägen till egenförsörjning
 • Ett bra samarbete med näringslivet är en förutsättning för integration

Landsbygd
Stora delar av Motala kommun är landsbygd med långa avstånd mellan tätort, mindre orter och landsbygd. I Alliansen lyfter vi vikten av stad och landsbygd hör ihop. I Motala ska landsbygd och stad ges samma förutsättningar för att möjliggöra boende och företagande. Ung som äldre, landsbygd som stad, företagare som student – tillsammans är vi Motala och tillsammans kan vi bygga ett samhälle där alla delar av kommunen släpps fram och tillåts bidra till utvecklingen. För Alliansen handlar det om att möta Motalaborna med en politik som förenar hela Motala kommun.

 • Vatten är en tillgång. Strandskyddsreglerna ska anpassas så att vi kan ta tillvara Motalas möjligheter
 • Satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Snabbare bredbandsutbyggnad på landsbygden
 • Höja kommunala bidraget till enskilda vägar
 • Utveckla, inte avveckla landsbygden.
 • Verka för tågstopp i Godegård
 • Förenkla administrationen kring bidraget till enskilda vägar

Företagande
Hela Motala kommun ska kännetecknas av ett bra företagsklimat. Det krävs ett politiskt ledarskap som står upp för entreprenörskap, är engagerad i arbetet och ser med nyfikenhet på de enskilda företagen och entreprenörerna. Alliansen Motalas ambition är att vara en raket i Svenskt näringslivs företagsklimats ranking.

 • Smartare upphandlingar för att använda mindre och lokala leverantörer till offentlig verksamhet
 • Tydliga servicegarantier vid myndighetsutövning
 • Tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrum med p-skiva
 • Etablering av närkontor/kluster i kommunens småorter för att underlätta distansarbete och uppmuntra företagande
 • Alliansen ser positivt på att konkurrensutsätta kommunens verksamhet om det leder till höjd kvalitet.

Ekonomi
Alliansen Motala tar ansvar för Motala kommuns ekonomi. Genom god ekonomisk hushållning kan vi utveckla kärnverksamheterna och få Motala kommun att blomstra.

 • Kärnverksamheten ska vara i fokus
 • Alliansens mål är en oförändrad skattesats denna mandatperiod
 • Vi ska undvika kapitalförstöring genom att vårda kommunens fastigheter, gator och anläggningar
 • Motala kommun ska amortera minst 2 % per år på sina skulder
 • För att återgå till en god ekonomisk hushållning krävs ett överskott i den löpande verksamheten om minst 2,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning
 • Vi lägger balanserade resultat- och investeringsbudgetar för långsiktigt god hushållning
 • Avyttra fastigheter som inte används i kärnverksamheten
 • Vi följer de ekonomiska målen som är antagna av kommunfullmäktige
 • Kontinuerlig uppföljning av personalekonomi

Bostäder
Motala kommun är i en tillväxtfas, men lider samtidigt av bostadsbrist. Därför måste bostadsbyggandet öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Det är tryck på villatomter både i Motala och i kommunens mindre orter, men i dagsläget saknas tomtberedskap.

 • Planlägga och färdigställa områden för byggande med unika kvaliteter som t.ex. sjönära lägen för att underlätta nybyggnation.
 • Vi ska ha tomtberedskap i hela Motala kommun
 • Påbörja byggnation på Södra Stranden
 • Förtäta centrum
 • Minska bostadsstiftelsen Platens dominans på hyresmarknaden till förmån för fler aktörer med större valmöjligheter för hyresgästen
 • Blandad bebyggelse i nya områden
 • Olika upplåtelseformer i befintliga områden

Miljö
Motala kommun är Östergötlands sjöstad. Vi ska värna om våra dricksvattentäkter. Alliansen ska ta hänsyn till miljöpåverkan vid politiska beslut och arbeta för ett mer hållbart Motala kommun.

 • Värna om råvattenkvalitén i Vättern och Boren
 • Miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i kommunens verksamhet
 • Kommunen ska fortsätta stödja energibesparande åtgärder som görs i befintlig bebyggelse
 • Uppgradera reningsverket så vi inte släpper ut läkemedelsrester i vattnet
 • Solpaneler på kommunala fastigheter
 • Arbeta för utveckling biogasanläggningar i Motala kommun

Trygghet
Trygghetsfrågor är en av hörnstenarna i Alliansens politik och i grund och botten handlar det om mänskliga rättigheter och frihet. Tryggheten för våra medborgare måste stärkas på olika sätt, bland annat genom ett fördjupat samarbete mellan polisen och kommunen. Närvaron av polisen ska vara ett naturligt och odramatiskt inslag i vår stadsbild och i våra bostadsområden. Polisen måste öka sin synlighet och närvaro.

 • Polisen ska tillsammans med Motala kommun och andra aktörer arbeta proaktivt och med förtroendeskapande åtgärder
 • Trygghetsvandringarna ska återinföras för att identifiera otrygga park- och grönområden
 • Kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser ska kunna övervägas
 • Framtiden för räddningstjänsten i Borensberg och Tjällmo ska utformas så att invånarna känner trygghet i beslutet

Kultur och fritid
Både kulturen och fritiden är viktiga för alla kommuninvånare. Inom kulturen är det viktigt att museiverksamheten blir samordnad samt att biblioteken fortsätter sin digitala satsning.

 • Konsthallen ska öppnas igen
 • Kommunen ska snarast investera i ny isbädd på isstadion
 • Motala kommun ska erbjuda alla 7-åringar medlemskap första året i valfri idrotts- eller kulturförening med ungdomsverksamhet i kommunen, för att främja integrationen
 • Värna den fria kulturen
 • Synliggöra de arkeologiska fynden som har hittats i och vid Motala ström
 • Översyn av befintligt skick av kommunens fritidsanläggningar och kommande behov
 • Nya fritidsanläggningar ska uppföras i samarbete mellan kommun, föreningsliv och näringsliv
 • Villkora föreningsstödet med att ledare och tränare uppvisar utdrag ur belastningsregistret
 • Stärk arbetet med fritidsgårdarna
 • Arbeta för att få lokverkstan nationellt och internationellt uppmärksammad

Digitalisering
Alliansen Motala vill skapa förutsättningar för en mer transparent och öppen kommun. För oss är det självklart att data som samlats in, bearbetats eller producerats med skattemedel också ägs av skattebetalarna. Den ska därför i så stor utsträckning som möjligt tillgängliggöras för de som är intresserade av att ta del av den.

 • Webbsända kommunfullmäktigesammanträden
 • Öppen data ska vara tillgänglig på kommunens hemsida
 • Fortsatt arbete med digitalisering
 • Minska det digitala utanförskapet genom utbildning via biblioteket

Medarbetare
Medarbetarens kompetens, engagemang och bemötande är avgörande för kvaliteten i välfärden. Vägen till engagerade och positiva medarbetare är gott ledarskap som innebär öppenhet, delaktighet och effektiva beslutsvägar.

 • Öka frisknärvaron
 • Politiken ska inte detaljstyra verksamheten
 • Underlätta för individen att kombinera arbetsliv och familj
 • Underlätta avknoppning inom kvinnodominerade verksamheter
 • Förtroendefullt samarbetsklimat ska skapas tillsammans med fackföreningar
 • Lev upp till det personalpolitiska programmet
 • Skapa förutsättningar för en flexibel arbetsplats
 • Exit-samtal med alla medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i Motala kommun

Kontakt
Om du har frågor eller funderingar kring vårt gemensamma valmanifest eller vår politik är du välkommen att kontakta oss:

Emma Larsson Brandt
Politisk sekreterare (M),
Tel. 0727-27 42 00
emma.brandt@moderaterna.se
www.motalamoderaterna.se

Kjell Fransson
Politisk sekreterare (L),
Tel. 0141-22 50 23, 0703-60 95 47
kjell.fransson@motala.se,
www.liberalmotala.se

Jan Arvidsson
Politisk sekreterare (C)
Tel. 0706-34 91 39
jan@kalvsjo.se
www.centerpartiet.se/motala

Jan Gyllenhammar
Politisk sekreterare (KD)
Tel. 0141-22 57 99, 0702-73 14 17
jan.gyllenhammar@kristdemokraterna.se
www.motala.kristdemokraterna.se