Många nya bostäder på gång i Motala

Motala kommun befinner sig i en tillväxtfas där det finns stora behov av fler bostäder, ett faktum som just nu hindrar inflyttning till vår kommun. Därför har Alliansen, sedan vi tillträdde tagit ett krafttag på detta område och har initierat många processer som främjar byggandet. Det här arbetet börjar nu visa resultat och vi ser att bostadsbyggandet nu börjar komma igång på allvar i Motala kommun och vi skapar förutsättningar för att byggandet ska kunna öka ännu mer de närmsta åren. Nu börjar Motala skörda frukten av en fantastisk insats av våra tjänstemän som verkligen levererat utifrån de tuffa mål som Alliansen satte upp efter valet. En förutsättning för den här utvecklingen är också det goda samarbetet över partigränserna i samhällsbyggnadsnämnden. Det vill vi tacka för!

Det är viktigt med blandad bebyggelse för att tillgodose olika målgruppers behov. På senare år har även efterfrågan på bostadsrätter ökat i betydligt högre takt än det har byggts. Genom det gedigna arbete som görs inom våra förvaltningar är det nu en mängd detaljplaner på gång som innebär en bra mix av både småhustomter, hyresrätter och bostadsrätter.

Bland de pågående projekten finns: stadsutveckling i Motala centrum med bland annat bostäder på Gallerians tak och på parkeringen vid Systembolaget, nytt bostadsområde vid Södra Stranden, bostäder vid Lyckorna samt bostäder vid Drottninggatan (nära bron). Dessutom arbetas det intensivt med förtätning och nya bostäder i Bråstorp, vid Zederslund och på Agneshög. I Borensberg pågår förberedelsen för småhustomter och lägenheter i Bråta hagar och gamla ICA-tomten är under beredning. Totalt planeras för ca 1000 bostäder de kommande tre åren i vår kommun!

Den utveckling som pågår i vår kommun just nu sänder positiva signaler till vår omvärld vilket leder till att många företag, såväl inom byggsektorn som andra branscher hör av sig till kommunen och vill etablera sig i Motala. Ett exempel är det stadsutvecklingsprojekt där vi undersöker möjligheterna för att bygga bostäder i området kring Gamla Motala Verkstad, bostäder längs med kanalen samt ett idrottscenter vid riksväg 50. Detta görs i samarbete mellan kommunen, AB Wettern och Serneke. Tanken är att få med fler aktörer för att med gemensamma muskler kunna utveckla Motala tätort. Det är ett tydligt exempel där Motalas attraktionskraft visar styrka. Vi behöver externa aktörer med finansiella muskler som kan hjälpa oss i samhällsbygget. Exempelvis att utveckla det gamla verkstadsområdet till något bra – en utmaning som kommunen länge har försökt men inte kommer kunna förverkliga på egen hand.

Nu pågår också arbetet med en ny översiktsplan för kommunen där inriktningen för Motalas utveckling fram till 2040 pekas ut vad gäller markanvändning. Här finns också en hel rad med exempel på var vi kan växa även utanför tätorterna. Det gäller bland annat sk LIS-områden (landsbygdsutveckling i sjönära lägen) men också planer för övriga tätorter i vår kommun. Kommunen inventerar också tomma fastigheter på landsbygden som också kan möjliggöra inflyttning. Det är viktigt att vi som kommun tillvaratar alla de fantastiska naturvärden som finns nära inpå.

Vi i Alliansen vill göra allt vi kan för att underlätta för den positiva utvecklingen som pågår i Motala kommun nu. För att svara upp mot den efterfrågan som finns förstärker vi strategisk samhällsplanering genom en satsning i vår budget för 2021.

Hans Tevell (M) gruppledare
Jan Arvidsson (C) gruppledare
Kenneth Söderman (L) gruppledare
Erik Forslund (KD) gruppledare
Caroline Unéus (M) samhällsbyggnadsnämndens ordförande